Çalışanların bağlılığı şimdi her zamankinden daha önemli Takımınızın performansını ve bağlılığını artıracak eğitimler ve keynote’lar için iletişime geçin!

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu Hakkında

Eğitimlere katılacak kişiler İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, Nehir Plaza, İçerenköy Mah. Çayır Cad. No.9 Daire:3 Ataşehir adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 574178 sicil numarası ile Kozyatağı Vergi Dairesi’ne 6060297258 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Küre Eğitim Basın Yayın Org. Hiz. Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Eğitimlere katılmanız nedeniyle paylaştığınız; adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, mesleğiniz, sosyo ekonomik statünüz, sizi özel olarak tanımlayan bilgileriniz ve benzeri diğer bilgiler dâhil olmak üzere kişisel verileriniz; kurumsal iletişimin yürütülmesi ve geliştirilmesi, talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi, çalışanlar arasında sosyal araştırma gerçekleştirilmesi veya memnuniyetin anlaşılmasının sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz; Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine, bu hukuki sebeplere dayandırılamayan durumlarda Kanun’un 5/1. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik yolla işlenmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:

· Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

· Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile Nehir Plaza, İçerenköy Mah. Çayır Cad. No.9 Daire:3 Ataşehir adresinde bulunan Şirket genel merkezine yazılı olarak bizzat elden veya noter kanalıyla info@hrthinks.me e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz. Başvurunuza ilişkin tarafımızca yazılı cevap verilmesi gerektiği takdirde ve verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatını haiz Şirket tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.